Ochrana životního prostředí

Vítejte, na stránkách společnosti EKOBEST s.r.o.


Společnost EKOBEST s.r.o. si klade za cíl zabezpečit pro své klienty komplexní plnění povinností vyplývajících z legislativy v oblasti technické ochrany životního prostředí ČR a v případě potřeby implementaci a udržování systémů řízení kvality (ISO 9001), environmentálního managementu (ISO 14001). V neposlední řadě společnost provádí v těchto oblastech vlastní školení.

Banner

V rámci své hlavní činnosti provádíme legislativní poradenství z celého spektra technické ekologie - pro odpadové hospodářství, obaly, ochranu ovzduší, vod, chemických látek a havárií - tedy pro oblasti z pojmu "ochrana životního prostředí". Související činností je podávání pravidelných hlášení v těchto oblastech, stejně tak legislativních auditů. Dále zabezpečuje činnost podnikových ekologů v rámci pravidelných návštěv u zadavatele, např. vedení průběžné evidence odpadů, agendu provozní evidence zdrojů znečistění ovzduší, kontrola míst nakládání s odpady, komunikaci s příslušnými úřady z oboru ochrana životního prostředí a vedení této agendy. Společnost EKOBEST s.r.o. se zabývá zpracováním rozptylových studií, havarijních plánů, provozních řádů. V rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami provádíme školení odborně způsobilou osobou. Na naši společnost se můžete obrátit i v případě problémů s dozorujícími orgány (Česká inspekce životního prostředí, krajské a obecní úřady) a s předstihem řešit případné problémy nebo minimalizovat sankce za neplnění povinností.

Ekologie

Slovo „ekologie“ se užívá v několika významech. V původním významu je ekologie biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866. Dále se ekologie užívá v širokém smyslu jako ochrana životního prostředí nebo místo přírodní prostředí.


My užíváme význam slova ve smyslu ochrany životního prostředí, přičemž naším oborem činnosti je zejména legislativní oblast technické ochrany životního prostředí. V zásadě se jedná o oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a vod, nakládání s chemickými látkami a dalšími souvisejícími obory (např. EIA, IPPC, ekologická újma, hluk apod.).

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší a vod

Hlavním tématem většiny našich poradenských činností - "ochrana životního prostředí" je odpadové hospodářství, ve smyslu zákona o odpadech. Odpadové hospodářství je oblast, bez které by ochrana životního prostředí nebyla úplná, a navíc se odpadové hospodářství dotýká prakticky všech firem. Je možné odpadové hospodářství jak dozorovat a navrhovat vhodná řešení, tak i plnit konkrétní legislativní požadavky, jako je například vedení průběžné evidence odpadů, zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady apod. Další nedílnou součástí je oblast ochrany vod a ochrany ovzduší, případně nakládání s chemickými látkami a směsi.

EMS - ISO 14001

Ochrana životního prostředí má však i související a neméně významnou činnost: zavádění a udržování systémů řízení dle ISO 9001 (systém kvality), EMS - ISO 14001 (systém environmentálního managementu). Zavádíme a pomáháme udržovat i evropský systém EMAS. Významné je i provádění auditní činnosti v těchto oblastech. Jsme připraveni Vás nezávazně navštívit a prohlédnout Vaše provozy z pohledu plnění legislativních norem pro oblast ochrana životního prostředí. Zpracováváme legislativní audity v této oblasti.