Reference

1. Autorizace

Ing. Lenka Čtvrtníková – autorizace na výpočet rozptylových studií dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (č.j. 833/820/08 ze dne 17.3.2003), autorizace je platná na dobu neomezenou v souladu s § 42, odst. 5, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.


Ing. Lenka Čtvrtníková - odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (č. osvědčení ROVS/3138/PRE/2014)

2. Posuzování vlivů na životní prostředí a zpracování rozptylových studií

 1. Výroba organických polotovarů-dostavba MP-6- Dokumentace EIA pro dostavbu provozu MP-6 a zpracovatel rozptylové studie. Plánovaná výroba 17 výrobků (chemických individuí) v celkové roční tonáži 1500 t.. Proces EIA byl završen vydáním kladného stanoviska MŽP ČR.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 2. Výroba fungicidu Propamocarb  - Dokumentace EIA pro výrobou fungicidu Propamocarb a zpracovatel rozptylové studie. Proces EIA byl završen vydáním kladného stanoviska MŽP ČR.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 3. Finalizace pesticidů - Dokumentace EIA pro hodnocení vlivů na ŽP při finalizacích (maximální možné výrobě) pesticidů na výrobně Ry 43, včetně zpracování rozptylové studie. Tento záměr byl kladně projednán při veřejném projednání.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 4. Výroba pesticidu Bifenazat - Dokumentace EIA pro syntézu pesticidu Bifenazat, včetně zpracování rozptylové studie. Tento záměr byl kladně projednán při veřejném projednání.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 5. Modernizace technologií na RY-133 - Dokumentace EIA pro hodnocení vlivů na ŽP nejen nových hydrogenačních technologií, ale i stávajících (schválených před platností zákona č. 244/1992 Sb.), zpracovatel rozptylové studie. Tento záměr byl kladně projednán při veřejném projednání.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 6. Výroba insekticidu Diflubenzuron - Dokumentace EIA pro výrobu insekticidu Difubenzuron. Zpracovatel rozptylové studie. Dokumentace byla v procesu EIA při veřejném projednávání kladně projednána.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 7. Posudek na dokumentaci EIA: „Silnice I/36-obchvat Sezemice“ - Na základě veřejného projednání bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno kladné stanovisko k tomuto investičnímu záměru.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 8. Posudek pro SFŽP ČR na záměr: „Rekultivace skládky Živanice“ - Obec Živanice na základě tohoto posudku získala finanční prostředky ze SFŽP.
  (zpracovatel Ing. Čtvrtníková)
 9. Příprava a koordinace prací návrhu PHO v Synthesia a.s. - příprava se skládala z výpočtu rozptylové studie pro všechny provozy Synthesie, ročního měření imisí na 5 referenčních bodech v nejbližší obytné zástavbě v roce 1998, dále projekt zahrnoval proměření hladin impulsního hluku z provozů střelnice závodu Explosia a následné navržení protihlukových opatření.
  (zpracovatelé ČHMÚ – RNDr. Bubník, Ing. Čtvrtníková)
 10. Ekologický audit Čerpací stanice pohonných hmot Horní II - Železná Ruda - obsahuje zhodnocení vlivu čerpací stanice pohonných hmot na životní prostředí, byl vypracován jako podklad při prodeji objektu zahraniční firmě.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 11. Modernizace výroby Lasamidu - Dokumentace EIA pro výrobu organického meziproduktu, ze kterého se vyrábí farmaceutický preparát (diuretikum) pro použití ve zdravotnictví. Zpracovatel rozptylové studie. Tento záměr byl kladně projednán.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 12. Posudek na dokumentaci EIA: „Foxconn CZ - Starý polygon“ - investiční záměr firmy Foxconn CZ (výroba PC v objemu 400 tis. Ks měsíčně) byl projednán při veřejném projednání, s výsledným kladným stanoviskem Okresního úřadu v Pardubicích.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 13. Posudek na dokumentaci EIA: „Silnice I/34, most ev. č. 34-040 Květinov“ - záměr byl kladně projednán v červnu 2001 podle zákona č. 244/1992 Sb.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 14. Posudek na dokumentaci EIA: „Rekonstrukce střediska Dětřichov pro chov slepic na násadová vejce“ - záměr byl kladně projednán v červenci 2001 podle zákona č. 244/1992 Sb.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 15. Posudek na dokumentaci EIA: „Terminál Sever 2 - prst C; Letiště Praha - Ruzyně“ - záměr byl kladně projednán v září 2001 podle zákona č. 244/1992 Sb. MŽP ČR.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 16. Posudek na dokumentaci EIA: „Rekonstrukce a dostavba ZD Příluka pro 412 dojnic Makov“ - záměr byl kladně projednán v říjnu 2001 podle zákona č. 244/1992 Sb.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 17. Rozptylové studie z provozů ALIACHEM a.s., odštěpného závodu Synthesia Pardubice v září 2001 -  Rozptylová studie byla zpracována pro veškeré polutanty emitované ze Synthesie. Do výpočtu byly zahrnuty veškeré zpoplatňované bodové zdroje znečišťování ovzduší dle firemní databáze REZOP. (zpracovatel Ing. Čtvrtníková)
 18. Posudek na dokumentaci EIA: „Silnice I/15 Litoměřice - východní obchvat“ záměr byl kladně projednán v listopadu 2001 podle zákona č. 244/1992 Sb.
  (zpracovatelé Ing. Ládyš, RNDr. Liberko EKOLA, Ing. Čtvrtníková)
 19. Sklad kapalných a tuhých hnojiv - AGROS, a.s. Hořesedly - Dokumentace EIA, která popisuje skladování a dopravu hnojiv v areálu firmy. Termín zpracování dokumentace listopad 2001. Záměr byl kladně projednán.
  (zpracovatelé Ing. Žák, Ing. Čtvrtníková)
 20. Zpracování „Ochrany ovzduší a odpadového hospodářství pro plány vyšších územních celků Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a VÚC Trutnovsko-Jičínsko“ - pro SURPMO a.s. architektonický ateliér Hradec Králové. Podklady pro územní plánování byly zpracovány v listopadu až prosinci 2001.
  (zpracovatelé Ing. Čtvrtníková, Ing. Rutrle)
 21. Posudek na dokumentaci EIA: „Víceúčelové centrum Zelený ostrov, Praha-Vysočany“ - Přizvaný expert pro oblast ochrana ovzduší a zdravotní rizika pro proces EIA.. Dokumentace se zabývá posouzením vlivu na životní prostředí haly pro MS v ledním hokeji a dalších souvisejících staveb lokalizovaných ve stávajícím území závodu ČKD. Posudek byl zpracován v únoru 2002. Záměr byl kladně projednán v březnu 2002.
  (zpracovatelé Ing. Ládyš - EKOLA, Ing. Čtvrtníková)
 22. Posudek na dokumentaci EIA: „CARGO ČSA“ - Dokumentace se zabývá posouzením vlivu na životní prostředí nového stavby CARGO ČSA a současně jejím navýšením kapacity o 40%. Posudek byl kladně projednán.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 23. Posudek na dokumentaci EIA: „Centrum Praha JIH – Chodov“ - Přizvaný expert pro oblast ochrana ovzduší a zdravotní rizika pro proces EIA. Dokumentace se zabývá posouzením vlivu na životní prostředí komerčního a zábavního centra na území Praha 4. Posudek je v současné době zpracováván.
  (zpracovatelé Ing. Ládyš - EKOLA, Ing. Čtvrtníková)
 24. Rozptylová studie k dokumentaci EIA na záměr „SUMITOMO - průmyslová zóna -Benátky nad Jizerou“ Zpracovatel rozptylové studie pro veškeré polutanty emitované z výše citovaného záměru. Záměr byl kladně projednán v září 2002.
  (zpracovatel Ing. Čtvrtníková)
 25. Posudek na dokumentaci EIA: „Silnice I/13 Česká Lípa – Děčín“ - Přizvaný expert pro oblast ochrana ovzduší a zdravotní rizika pro proces EIA. Dokumentace se zabývá posouzením vlivu na životní prostředí nového koridoru liniové stavby silnice I/13. V březnu 2003 bude veřejné projednání.
  (zpracovatelé Ing. Ládyš - EKOLA, Ing. Čtvrtníková)
 26. Posudek na dokumentaci EIA: „Silnice I/9 – obchvat Zahrádky“ - Přizvaný expert pro oblast ochrana ovzduší a zdravotní rizika pro proces EIA. Dokumentace se zabývá posouzením vlivu na životní prostředí nového koridoru liniové stavby silnice I/13. V březnu 2003 bude veřejné projednání.
 27. Rozptylová studie pro územní řízení záměru „SUMITOMO - průmyslová zóna -Benátky nad Jizerou“ - Zpracovatel rozptylové studie pro veškeré polutanty emitované z výše citovaného záměru pro projekt k územnímu řízení, zpracováno pro Cheming a.s., Pardubice.
  (zpracovatel Ing. Čtvrtníková)
 28. Posudek na dokumentaci EIA: „Zařízení na výrobu alternativního paliva“ - Přizvaný expert pro oblast ochrana ovzduší a zdravotní rizika pro proces EIA. Dokumentace se zabývá posouzením vlivu na životní prostředí investičního záměru pro zpracování odpadů v areálu Kovošrotu Praha. Posudek byl projednán v listopadu 2002.
  (zpracovatelé Ing. Žák, Ing. Čtvrtníková)
 29. Výpočet rozptylové studie pro ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia pro změnu paliva na podnikové energetice.
  (zpracovatel Ing. Čtvrtníková)
 30. Výroba DMNB (dimethylnitrobenzen) - Dokumentace EIA pro výrobu organického produktu pro identifikaci výbušnin byla zpracována včetně rozptylové studie a odhadu zdravotních rizik. Tento záměr byl kladně projednán.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, Ing. Čtvrtníková)
 31. Kogenerační jednotka - Přizvaný expert pro oblast ochrana ovzduší pro žádost k územnímu řízení pro umístění stavby kogenerační jednotky na využití skládkových plynů ze skládky komunálního odpadu v lokalitě Rynholec.
  (zpracovatelé Ing. Žák, Ing. Čtvrtníková)
 32. Obalovna živičných směsí – zpracování souhrnného zhodnocení umístění obalovny živičných směsí do lokality Pardubice – Semtín pro investora SKANSKA DS.
  (zpracovatelé Ing. Pozděna, ing. Čtvrtníková)
 33. Výpočet rozptylové studie pro skládku Čáslav řízenou společností REO-RWE Entsorgung s.r.o. pro žádost o rozšíření kapacity skládky.
  (zpracovatel Ing. Čtvrtníková)
 34. Výpočet rozptylové studie pro střední zdroj v MECAPLAST Cz s.r.o. Pardubice pro žádost o rozšíření výrobní kapacity –lisování automobilových dílů.
  (zpracovatel Ing. Čtvrtníková).
 35. Zpracování podlimitních záměrů EIA KERAMTECH Žacléř .
  (Ing. Rutrle).

3. EMS - implementace normy ČSN EN ISO 14001

QMS - implementace normy ČSN EN ISO 9001,
OHSAS 18001 a následné audity

 1. Ing. Lenka Čtvrtníková - personální certfikát „Auditor EMS“ Stavcert.
 2. Ing. Lenka Čtvrtníková - personální certfikát č. 7007 „Auditor SM BOZP“ Gradua – CEGOS, s.r.o.
 3. Ing. Jan Rutrle - personální certfikát „Auditor EMS“.
 4. Spolupráce s certifikačními společnostmi Stavcert Praha s.r.o. a NQA s.r.o., externí auditor a externí expert na environmentální legislativu.
 5. Přednášková činnost na téma Integrované systémy řízení (dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001), auditování a environmentální legislativa.
 6. Spolupráce na implementaci EMS ve společnosti SKANSKA a.s. dle normy ČSN EN ISO 14001.
 7. Spolupráce na implementaci normy ČSN EN ISO 14001 pro společnost POHL a.s. (stavební činnost) .
 8. Implementace ČSN EN ISO 14001 v Pramet Tools s.r.o. Šumperk (výroba slinutých karbidů).
 9. Zpracování úvodního environmentálního přezkoumání pro STRABAG a.s., direkce 60 a direkce 68. (stavební činnost).
 10. Zpracování úvodního environmentálního přezkoumání pro Safina a.s., Praha (výrobce drahých kovů) .
 11. Implementace ČSN EN ISO 14001 ve společnosti REAL MB s.r.o. Mladá Boleslav. (stavební činnost a likvidace odpadů).
 12. Implementace ČSN EN ISO 14001 ve společnosti Technické služby města Liberec a.s. Implementace ČSN EN ISO 14001 ve společnosti INTERMA a.s. Liberec. (stavební činnost).
 13. Implementace ČSN EN ISO 14001 ve společnosti ALIACHEM a.s., SYNTHESIA o.z. (výroba organických, anorganických chemikálií, farmaceutik, hnojiv, barviv a pigmentů).
 14. Implementace ČSN EN ISO 14001 ve společnosti DOMEC s.r.o. (stavební společnost).
 15. Spolupráce při zavádění systému QMS a EMS ve společnosti ZKS Miltex s.r.o., Miletín.
 16. Implementace ČSN EN ISO 14001 ve společnosti VESTAP Pardubice s.r.o. (stavební společnost).
 17. Implementace ČSN EN ISO 14001 ve společnosti Agrostav Pardubice a.s. (stavební společnost).
 18. Implementace systému OHSAS ve společnosti Konstruktiva KONSIT a.s., Praha.
 19. Implementace ČSN EN ISO 14001 ve společnosti MARHOLD v.o.s. Pardubice a.s. (stavební společnost).
 20. Implementace systému EMAS ve společnosti GEOSAN GROUP a.s.
 21. Implementace integrovaného systému řízení (EMS a OHSAS) ISOTEP s.r.o., Ústí n.O.
 22. Implementace systému OHSAS ve společnosti AGROSTAV Pardubice a.s.
 23. Implementace OHSAS 18 001 ve společnosti MARHOLD v.o.s. Pardubice a.s. (stavební společnost).
 24. Implementace OHSAS 18 001 ve společnosti TSML a.s., Liberec.
 25. Implementace systému řízení QMS a EMS ve stavební firmě BROUMSTAV s.r.o.
 26. Implementace EMS ve společnosti TOI-TOI Slaný.
 27. Implementace integrovaného systému řízení (QMS, EMS a OHSAS) GEOMINING a.s. Kladno.
 28. Implementace integrovaného systému řízení (EMS a OHSAS) IFE CR a.s. Brno.
 29. Implementace integrovaného systému řízení (EMS a OHSAS) VF a.s. Černá Hora.
 30. Audity EMS (např. mdexx Trutnov, BKR Vyškov, TOI TOI Slaný, M-Silnice a.s. Hradec Králové, MARCADOR s.r.o., Dvůr králové n.L., TENZA Cast, a.s., IFE CR a.s. Brno, VF, a.s. Černá Hora, ATOMO PROJEKT s.r.o., LONZA Biotec Kouřim a další).

4. IPPC – zpracování žádostí o IPPC podle zákona č. 76/2002 Sb.

 1. Spolupráce na tvorbě žádosti pro ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia, vypracování systému žádostí pro integrované povolení.
 2. Zpracování žádostí pro RAKO a.s. Rakovník.
 3. Zpracování žádosti pro EKOLOGIE s.r.o., Lány.
 4. Aktualizace IPPC FUTABA Havlíčkův Brod.
 5. Zpracování žádosti IPPC pro RIETER Choceň.
 6. Zpracování žádosti IPPC pro AUTONEUM s.r.o., Bor u Tachova.

5. Povinnosti vyplývající z environmentálních zákonů a rozvojové koncepce

 1. Ekolog pro firmy, Pigmentum s.r.o., Pardubice (obchodní činnost v oblasti barviv a pigmentů), PROKOP INVEST a.s., Pardubice (strojní výroba, lakovna), SON s.r.o., Pardubice, ZKS Miltex s.r.o., Miletín, Sportovní areál Harrachov, ZPA nová Paka a.s., PETROF a.s. Hradec Králové, GEOSAN GROUP a.s. Praha, BROUMSTAV s.r.o., Broumov, PROCOMPCZECH Dolní Brusnice, TVAR v.d. Pardubice, PolyPLASTY Jaroměř, ARDECO Nýřany, NEDCON Pardubice, SOMA Lanškroun, ZEMSPOL České Meziříčí, SIAG s.r.o., Chrudim, ZPA Nová Paka a.s, IFE CR a.s. Brno, ATOMO Projekt s.r.o. GEOMINING a.s. K-produkt s.r.o. Znojmo, Dřevotvar Znojmo, SILEKA s.r.o. a další.
 2. Ekologická studie činností pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.
 3. Zpracování zprávy o plnění povinností pro firmy Bohemiatech s.r.o. Přelouč (výroba plošných spojů).
 4. Zpracování plánů havarijních opatření (Pražské služby a.s., Praha, PARALAX, STYROTRADE, JUTA a.s, Dvůr králové n.L., OSNADO s.r.o., Svoboda n.Ú. a další).
 5. Spolupráce se společností SOFT BOOKS s.r.o. Praha na údržbě legislativní databáze v oblasti ochrany životního prostředí.
 6. Spolupráce se společností GUARD 7 v.o.s v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, zabezpečení odpadového hospodářství pro pojišťovny KOOPERATIVA a.s. a ČPP a.s.
 7. Tvorba plánů odpadového hospodářství pro společnosti - FOXCONN Pardubice s.r.o., MARHOLD v.o.s., MECAPLAST CZ s.r.o. Pardubice, AGROSTAV Pardubice a.s., GEOSAN GROUP a.s. Praha, POHL cz, a.s. Roztoky, Wienerberger cihlářský průmysl a.s. České Budějovice, MEYSTER CZ, s.r.o., Strakonice, KONSIT Praha, STANO a.s. Praha, Slévárna a.s., Nové Město n.M., VELVANA Velvary,
 8. Posudky na SFŽP – implementace systémů EMS.
 9. Provozní řády zdrojů znečistění ovzduší (SIEMENS Drásov, Slévárna Nové Město n.M., INTEGRAF Náchod, HB Print Cheb, ZPA Nová Paka a.s, Plastic Parts + Technology s.r.o., Moravská Třebová, TPCA Kolín, ARROWS International, WIKOV MGI a.s. Hronov, MONTIFER s.r.o. Přelouč a další).

6. Školící a lektorská činnost (několikadenní kurzy)

 1. Školení manažerů QMS, EMS a BOZP a manažerů integrovaných systémů
 2. Školení interních auditorů QMS, EMS a BOZP a integrovaných auditů
 3. Školení legislativy v oblasti ochrany životního prostředí