Chemické látky a přípravky

 • zajištění povinností vyplývající ze zák. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, a dále Nařízení č. 1907/2006/ES o registraci, povolování a omezování chemických látek - REACH, Nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí - CLP:
  • zajištění činnosti odborně způsobilé osoby,
  • školení odborně způsobilou osobou,
  • vypracování a kontrola bezpečnostního listu,
  • návrhy povinného značení klasifikovaných látek nebo směsí,
  • zpracování tzv. Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci chemickými látkami a chemickými směsmi