Odpady a obaly

 • zajištění povinností vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:
  • zajištění odpadového hospodáře,
  • zařazování odpadů,
  • zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (není třeba k shromažďování a přepravě), k provozování zařízení k odstraňování nebo využití odpadů,
  • vedení průběžné evidence odpadů,
  • kontrola vlastního nakládání s odpady,
  • povinnosti zpětného odběru odpadů,
  • zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady,
  • školení a zavedení odpadového hospodářství,
  • vytvoření vlastních interních dokumentů odpadového hospodářství.
 • zajištění povinností vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech:
  • uvádění obalů na trh,
  • plnění podmínky prevence,
  • vedení evidence o obalech,
  • roční hlášení o obalech,
  • značení obalů,
  • zajištění zpětného odběru,
  • plnění podmínek zpětného odběru.