Ochrana vod

  • zajištění povinností vyplývající ze zák. č. 254/2001 Sb., o vodách:
    • povolení k odběru nebo k vypouštění vod,
    • zpracování provozního řádu vodního díla,
    • havarijní plán (nakládání se závadnými látkami),
    • výpočet poplatků za odběr vod podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod a zpracování hlášení.